วีดีโอกิจกรรมของแฟง
นักสืบสายน้ำ
เทพบุตรมะขามแก้ว
รายการหัวใจสะพายเป้
โฆษณายาเสพติด
สาธิตทำพวงกุญแจ
เทพบุตรมะขามแก้ว2
คลองภูเขา
นำเสนอโครงงาน
รายการหัวใจสะพายเป้2
นักสืบสายน้ำ บ่อไร่
ภาวะผู้นำ
นักสืบชายหาด
สร้างสื่อดีเพื่อสังคมดี
รายการหัวใจสะพายเป้3
จิตอาสา
ติดปีกการเรียนรู้..ราชบุรี
ติดปีกการเรียนรู้..พัทยา
รักไม่ต้องการเวลา
โครงการท่องเที่ยวทัศนศึกษา
รักครับเพื่อน
เพื่อน
จำชื่อฉันไว้
เก็บไว้
ซ้อมการแสดงหัวใจสะพายเป้
นานแสนนาน
ค่ายนันทยาการ
หนึ่งทับห้า (บ่อไร่)
คำสัญญา
เกาะกูด
การสื่อสารด้วยใจ
การแสดงวันเด็ก..
วินัยจราจร
คนดีของเธอ
สื่อ..สารเสพติด
นักสืบสายน้ำ น้อย
กลับมาหาเพื่อน
กาลครั้งหนึ่งที่พัทยา
รักคือการเดินทาง
เบื้องหลังหนังสั้นเด็กวัด
แทนความคิดถึง (จัดทำให้กับ อกคศ.ตราด)
เรื่องสั้นจากความทรงจำ
นายนาฟ
เสียเงินตอนเที่ยงคืน
ม่านรูด
เอกสารน่ารู้ของครูแฟง
แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับเว็บแห่งนี้
ดีมาก
ดี
ต้องปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจ















สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/04/2014
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 225729
Page Views 266025
การพัฒนาผู้เรียนตามหลัก 4 ส.
การพัฒนาผู้เรียนตามหลัก 4 ส.
จากการที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับกลุ่มเพื่อนชุมชน (SCG GLOW  BLCP DOW  SYS) ได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบในเขตนิคมอุตสาหกรรม  จังหวัดระยอง  ให้เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพเป็นโครงการย่อยโครงการหนึ่งที่จะช่วยเสริม สร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ และให้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาหลักแก่ครูโดยใช้กระบวนการอบรม เชิงปฏิบัติการมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา (26-27 มีนาคม 2554)

จากการบรรยายโดย รศ. ดร. ทิศนา แขมมณี ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามพ.ร.บการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่านอาจารย์ได้สอนให้พวกเราเน้นการสอนให้นักเรียนคิดเป็น เพราะถือว่าเป็นการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นความรู้ที่คงทน แต่ทั้งนี้การที่จะสอนให้นักเรียนคิดเป็นได้นั้น ครูก็ต้องคิดเป็นด้วยเช่นเดียวกัน

      การเป็นครูมืออาชีพ นั้นย่อมหมายถึง ครูที่มีจิตสำนึก และศรัทธาในวิชาชีพ สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดและรู้จักทำ

    ในช่วงเช้าเรามีความชัดเจนในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและนักเรียนเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้น

    ซึ่งท่านอาจารย์บรรยายให้พวกเราเข้าใจง่ายว่า การจัดการศึกษาตามพระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ นั้นสังเกตได้โดย

ครูเป็นศูนย์กลาง คือ ครูมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้แก่นักเรียน

นักเรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

สื่อ เทคโนโลยี เป็นศูนย์กลาง คือ สื่อ เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้

อีกทั้งยังให้ข้อคิดในการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้หลักการ “4ส”

  1. เสรีภาพ
  2. มีส่วนร่วม
  3. สร้างความรู้ด้วยตนเอง
  4. มีความสุขในการเรียนรู้

ผมเองแอบคิดเล็กๆว่าทำงานกับปตท.นี่หนีไม่พ้นเรื่อง “ส.” จริงๆ

   อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าการที่นักเรียนจะการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองนั้น นักเรียนต้องมีการสร้างความเข้าใจในเรื่องนั้นด้วยตนเองได้ เป็นความรู้ความเข้าใจที่เขาค้นพบด้วยตนเอง ที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านมิติทางปัญญา สังคม สิ่งแวดล้อม แล้วสรุปออกมาตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งมันก็คือ “มโนทัศน์” ซึงผมได้กล่าวไว้ในบันทึกก่อนหน้านี้

สุดท้ายก็ต้องขอบคุณสำหรับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และทีมงาน ผู้จัดการหลักสูตรท่านรศ.ดร.ชนาธิป  พรกุล ที่สร้างสรรค์ปัญญาให้บังเกิดแก่ครู รวมทั้งกระตุ้นวิญญาณแห่งความรักและศรัทธาที่มีต่อคุณครูมืออาชีพในครั้งนี้ทุกคน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา หัวใจสะพายเป้ ชมรมที่มุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่านักเรียนกลุ่มนั้นจะอยู่โรงเรียนไหนก็ตาม ผมพร้อมจะร่วมพัฒนา ขอแค่มีผู้สนับสนุนการทำงานของชมรม