วีดีโอกิจกรรมของแฟง
นักสืบสายน้ำ
เทพบุตรมะขามแก้ว
รายการหัวใจสะพายเป้
โฆษณายาเสพติด
สาธิตทำพวงกุญแจ
เทพบุตรมะขามแก้ว2
คลองภูเขา
นำเสนอโครงงาน
รายการหัวใจสะพายเป้2
นักสืบสายน้ำ บ่อไร่
ภาวะผู้นำ
นักสืบชายหาด
สร้างสื่อดีเพื่อสังคมดี
รายการหัวใจสะพายเป้3
จิตอาสา
ติดปีกการเรียนรู้..ราชบุรี
ติดปีกการเรียนรู้..พัทยา
รักไม่ต้องการเวลา
โครงการท่องเที่ยวทัศนศึกษา
รักครับเพื่อน
เพื่อน
จำชื่อฉันไว้
เก็บไว้
ซ้อมการแสดงหัวใจสะพายเป้
นานแสนนาน
ค่ายนันทยาการ
หนึ่งทับห้า (บ่อไร่)
คำสัญญา
เกาะกูด
การสื่อสารด้วยใจ
การแสดงวันเด็ก..
วินัยจราจร
คนดีของเธอ
สื่อ..สารเสพติด
นักสืบสายน้ำ น้อย
กลับมาหาเพื่อน
กาลครั้งหนึ่งที่พัทยา
รักคือการเดินทาง
เบื้องหลังหนังสั้นเด็กวัด
แทนความคิดถึง (จัดทำให้กับ อกคศ.ตราด)
เรื่องสั้นจากความทรงจำ
นายนาฟ
เสียเงินตอนเที่ยงคืน
ม่านรูด
เอกสารน่ารู้ของครูแฟง
แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดอย่างไรกับเว็บแห่งนี้
ดีมาก
ดี
ต้องปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/04/2014
ปรับปรุง 10/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 225787
Page Views 266084
ทักษะที่เด็กไทยควรมีฯ
ทักษะที่เด็กไทยควรมีฯ
เรื่อง : ทักษะที่เด็กไทยควรมีในศตวรรษที่ 21
ข้อมูลจาก : http://www.schoolguide.in.th
วันที่อ่าน : 24 เมษายน 2557

เนื้อหาโดยย่อ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กไทยควรมี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอล ( DIGITAL LIFE) ดังนั้นเด็กไทยจึงควรมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  ดังนี้

ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม : สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตความรู้ และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลิตผลและกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยการ:

• ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่

• สร้างงานที่เป็นต้นแบบเพื่อสื่อถึงตัวตนหรือกลุ่ม

• ใช้โมเดลและการจำลองเพื่อสำรวจระบบและปัญหาที่ซับซ้อน

• หาแนวโน้มและคาดการณ์ความเป็นไปได้
การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน : สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลเพื่อสื่อสารและทำงานร่วมกันรวมทั้งเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลสำหรับตนเองและผู้อื่น ด้วยการ :
• มีปฏิสัมพันธ์ให้ความร่วมมือและเผยแพร่งานร่วมกับเพื่อน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอื่นๆ โดยใช้สื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลต่างๆ

• สื่อสารข้อมูลและความคิดไปสู่ผู้รับจำนวนมากอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ

• พัฒนาความเข้าใจทางวัฒนธรรมและจิตสำนึกต่อโลกการคลุกคลีกับผู้เรียนจากวัฒนธรรมอื่น

• ช่วยเหลือสมาชิกในโครงการให้ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบและช่วยแก้ไขปัญหา
ความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าหาข้อมูล : สามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อรวบรวม ประเมิน และใช้ข้อมูล ด้วยการ :
• วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้น

• ค้นหา จัดระเบียบ วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์และใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรม จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ

• ประเมินและคัดเลือกแหล่งข้อมูลและเครื่องมือดิจิตอลตามความเหมาะสมกับภารกิจนั้นๆ

• ประมวลข้อมูลและรายงานผล
การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ : สามารถแสดงทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อวางแผนและวิจัย บริหารโครงการ แก้ปัญหา และตัดสินใจจากข้อมูล โดยใช้เครื่องมือดิจิตอลและแหล่งข้อมูลดิจิตอลที่เหมาะสม ด้วยการ :

• กำหนดและนิยามปัญหาที่แท้จริงและคำถามสำคัญเพื่อค้นคว้า

• วางแผนและบริหารกิจกรรมเพื่อหาคำตอบหรือทำโครงการให้ลุล่วง

• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำตอบ หรือตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล

• ใช้กระบวนการต่างๆและแนวทางที่หลากหลายเพื่อสำรวจทางเลือกอื่นๆ
ความเป็นพลเมืองดิจิตอล (Digital Citizenship) : สามารถแสดงความเข้าใจประเด็นสังคม วัฒนธรรม และความเป็นมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและตามครรลองกฎหมาย ด้วยการ
• สนับสนุนและฝึกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมายและอย่างรับผิดชอบ

• แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การเรียนรู้และการเพิ่มผลผลิต

• แสดงให้เห็นว่าตนเองรู้จักรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

• แสดงความเป็นผู้นำในฐานะพลเมืองดิจิตอล
การใช้งานเทคโนโลยีและแนวคิด : สามารถแสดงให้เห็นว่าเข้าใจแนวคิด ระบบ และการทำงานของเทคโนโลยี ด้วยการ :

• เข้าใจและใช้ระบบเทคโนโลยีได้

• เลือกและใช้โปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิผล

• แก้ไขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยุกต์ได้

• รู้จักใช้ความรู้ที่มีปัจจุบันเพื่อเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา หัวใจสะพายเป้ ชมรมที่มุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่านักเรียนกลุ่มนั้นจะอยู่โรงเรียนไหนก็ตาม ผมพร้อมจะร่วมพัฒนา ขอแค่มีผู้สนับสนุนการทำงานของชมรม